Kursplan för läsåret 2002/2003
FINANS II ATEK100
Economics, Finance II A

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: I4IE. Kursansvarig: Prof Björn Hansson. Prestationsbedömning: Undervisningen består av föreläsningar och lektioner. Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av delkursen. Ytterligare provtillfälle anordnas i nära anslutning härtill. Obligatoriska övningsuppgifter kan förekomma inom kursen. Webbsida: http://www.nek.lu.se. Övrigt: För ytterligare information kontakta Nationalekonomiska institutionen.

Mål
Målet med kursen är att ge fördjupande kunskaper i ekonomisk teori samt ge förmåga att självständigt och kritiskt handskas med empiriskt material och tillämpa en vetenskaplig analysmetod.

Innehåll
Ett centralt problem i alla ekonomier är hur individerna skall kunna fördela konsumtion över tiden och olika tillstånd, dvs att under stokastiska förhållanden maximera den förväntade nyttan av osäkra konsumtionsströmmar. Individer med riskaversion försöker normalt sett att jämna ut konsumtionen över tid och tillstånd sk "consumption smoothing". Lösningen av detta problem underlättas om det finns finansiella tillgångar av olika slag i t ex riskfria obligationer, aktier och optioner. Problemet är således att simultant lösa ett konsumtions/sparande problem och ett optimalt portföljvalsproblem. Dessa problems studeras under antagande om individuellt optimum och marknadsjämvikt. Ett slutresultat för marknadsjämvikt är teoretiska marknadspriser för de finansiella tillgångarna. Istället för att antaga marknadsjämvikt kan vi studera arbitragfria marknader. Under detta antagande kan vi prissätta derivattillångar, som till exempel optioner, utan några antagande om individernas preferenser.

Litteratur
Uppgift om litteratur saknas.