Kursplan för läsåret 2002/2003
INFORMATION, RISK OCH OSÄKERHETTEK090
Economics, Information, Risk and Uncertainty

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: I4IE. Kursansvarig: Prof Anders Borglin. Prestationsbedömning: Undervisningen består av föreläsningar och lektioner. Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av delkursen. Ytterligare provtillfälle anordnas i nära anslutning härtill. Obligatoriska övningsuppgifter kan förekomma inom kursen. Webbsida: http://www.nek.lu.se. Övrigt: För ytterligare information kontakta Nationalekonomiska institutionen.

Mål
Målet med kursen är att ge fördjupande kunskaper i ekonomisk teori samt ge förmåga att självständigt och kritiskt handskas med empiriskt material och tillämpa en vetenskaplig analysmetod.

Innehåll
Kursen ger en introduktion till beslutsfattande under risk och osäkerhet, speciellt i fallet med asymmetrisk information. Exempel ges från olika delar av ekonomisk teori.
Följande ämnen behandlas:

Ämnen för sista delen av kursen kan variera beroende på deltagarnas intressen.

Litteratur
Borglin, A: Topics in the Economics of Time and Uncertainty, Lecture Notes, September 1996, p 1-50 (revideras kontinuerligt), Borglin, A: Notes on the Theory of Choice under Uncertainty and Risk, Undervisningsnoter, nr 64, Ökonomisk Institut, september 1994, 37 p (revideras kontinuerligt), Kreps, D: A Course in Microeconomic Theory, Harvester-Wheatsheaf, 1990, p 577-586 and p 661-680. Kompletterande material beroende på tillämpningarna.