Kursplan för läsåret 2002/2003
PENNINGMARKNADENTEK080
Economics, the Money Market

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: I3IE. Kursansvarig: Univ lektor Hossein Asgharian. Prestationsbedömning: Uppgift om prestationsbedömning saknas. Webbsida: http://www.nek.lu.se. Övrigt: För ytterligare information kontakta Nationalekonomiska institutionen.

Mål
Den huvudsakliga målsättningen med kursen är att deltagarna ska få en inblick i prisbildningen av räntebärande tillgångar samt en överblick av de marknader där tillgångarna omsätts.

Innehåll
Kursen är indelad i tre avsnitt och inleds med en genomgång av den svenska penningmarknaden. I detta första avsnitt behandlas de instrument som förekommer på marknaden samt marknadens funktionssätt. I avsnittet ingår också en kort diskussion av Riskbankens möjligheter till att styra räntorna. Vidare studeras prismekanismen samt inbördes prisrelationer mellan räntebärande tillgångar med olika löptid. I nästa avsnitt studeras riskhantering för såväl enskilda räntebärande tillgångar som portföljer av sådana. Immunisering och hedging som instrument att reducera risken på en obligationsportfölj studeras utförligt. Avsnittet innehåller även en introduktion till begreppet Value-at-risk. Kursens tredje avsnitt behandlar den globala penningmarknaden. Teorier om samband mellan inflation, växelkurs och räntan beskrivs i avsnittet. Avsnittet innehåller en utförlig beskrivning av instrument som Swappar, "Floating Rate Notes", terminer och "Futures".

Litteratur
Föreläsningsanteckningar. Huvudböcker: Hässel Leif och Norman Marie: De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv, SNS Förlag, Stockholm, 2001, Söderlind Lars: Att mäta ränterisker, SNS Förlag, Stockholm, 2001. Litteratur för fördjupade studier: Hull John. C.: Options, futures and other derivatives, Prentice-Hall International, Inc., New Jersey, 2000, Dowd Kevin: Beyond Value-at-Risk, John Wiley & Sons, 1998, Garbade Kenneth D.: Fixed Income Analytics, The MIT Press, London, 1996, Giddy Ian H: Global Financial Markets, D.C. Heath and Company, Lexington, MA, 1994.