Kursplan för läsåret 2002/2003
JURIDIK INOM SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖTEK070
Safety, Health and Environmental Law

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: RH4. Kursansvarig: Univ adjunkt Marianne Sillén. Prestationsbedömning: Hemtentamen. Webbsida: http://www.busilaw.lu.se. Övrigt: Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten och en avslutande, uppsamlande diskussion. Undervisningen kommer att ske med utgångspunkt i de praktikfall som kursen i övrigt utgår ifrån. Begränsat antal deltagare: 37.

Mål
Frågorna om hur man skall hantera olika risker ur juridiska synpunkter är mångfacetterade och komplexa. De olika områdena har ofta detaljerade föreskrifter som förändras i takt med utvecklingen. Särskild vikt kommer därför att läggas på att studenterna ska bli förtrogna med de juridiska systemen inom områden som berör säkerhet, hälsa och miljö. I kursen ingår att lära sig hitta och tillämpa aktuella regler men också att skaffa sig mer övergripande systemförståelse, som är viktig att ha då praktiska problem ska lösas. Vissa internationella, och då främst EU sammanhang, kommer att beröras.

Innehåll
Ett företag som sysslar med riskfylld verksamhet måste ur juridiskt perspektiv ta hänsyn till flera sinsemellan helt olika aspekter. En typ av riskhantering - riskfördelning - uppkommer mellan entreprenör och beställare när ett riskfyllt projekt ska genomföras. Här är det ofta frågan om att placera och begränsa risker genom avtal. En helt annan fråga är vad konsekvensen kan bli när en utomstående part drabbas av skada på grund av företagets verksamhet. En tredje viktig fråga är vilka krav myndigheterna kan ställa och vad som sker om dessa inte uppfylls. Och vad kan de ekonomiska och andra konsekvenserna bli för ett företag som misslyckas med riskhanteringen? Denna fråga kan innehålla så skilda aspekter som å ena sidan de skadestånds- och straffrättsliga konsekvenserna av brott mot arbetsmiljölagen och miljöbalken och å andra sidan konsekvenserna för bolagets kunder, leverantörer och andra finansiärer.

Litteratur
Malmström & Agell: Civilrätt, enligt läsanvisning. Setterlid: Offentlig tillsyn enligt miljöbalken. Karlemark: Miljörätt ur straffrättsligt perspektiv. Kompendium. Lagtexter får studenterna skaffa själva exempelvis genom internet.