Kursplan för läsåret 2002/2003
PORTFÖLJVALSTEORITEK030
Economics, Portfolio Choice Theory

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Extern valfri för: L4. Kursansvarig: Erik Norrman. Förkunskapskrav: TEK020 Finansiell ekonomi I. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter kan förekomma under kursen. Webbsida: http://www.nek.lu.se. Övrigt: Undervisningen meddelas i form av lektioner. Deltagande i lektionerna är inte obligatoriskt, men då dessa delvis kompletterar kurslitteraturen, bör de studerande hålla sig underrättad om vad som meddelas under dem. Antalet deltagare är begränsat.

Mål
Kursen ger en avancerad analys av val av risktillgångar under osäkerhet.

Innehåll
Kursen ger en avancerad analys av val av risktillgångar under osäkerhet. Prisbildningen på marknaderna för risktillgångar under jämviktsvillkor, den sk CAPM modellen analyseras ingående. Under kursen berörs också en del variationer av CAPM modellen samt arbitrage-pris-teorin, APT, som bygger på föreställningen om att alla riskfria arbitrage snabbt blir uttömda på en effektiv marknad. Metoder för att empiriskt testa CAPM och APT modellen tas upp liksom metoder för att skatta beta-värden.

Kursen innehåller också en diskussion kring begreppen effektiva marknader samt vad detta betyder för placeringsstrategin. Metoder för att testa effektiva marknader presenteras också. Vidare studeras modeller för att konstruera portföljer med optimal riskspridning, liksom metoder för att utvärdera olika portföljstrategier.

Kursen lägger en stor vikt vid den tekniska framställningen och skall innehålla en ordentlig färdighetsträning t ex uträkning av beta-koefficienter, utvärdering av portföljer, test av effektivitet.

Litteratur
Haugen, Robert A: Modern Investment Theory, Prentice-Hall International (2001 års utgåva). Benninga, Simon: Financial Modelling, Massachusetts Institute of Technology (2001 års utgåva). Kurskompendium