Kursplan för läsåret 2002/2003
FINANSIELL EKONOMI ITEK020
Economics, Theory of Finance I

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Extern valfri för: L4. Kursansvarig: Studierektor. Förkunskapskrav: VFT120 Samhällsekonomi för tekniker, FMS032 Matematisk statistik och VBE067 Bygg- och fastighetsföretagens ekonomi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter kan förekomma under kursen. Webbsida: http://www.nek.lu.se. Övrigt: Undervisningen meddelas i form av lektioner. Deltagande i lektionerna är inte obligatoriskt, men då dessa delvis kompletterar kurslitteraturen, bör den studerande hålla sig underättad om vad som meddelas under dem. Antalet deltagare är begränsat.

Mål
Kursen ger en introduktion till studiet av finansiella marknader - pris- och räntebildning, instrument och institutioner.

Innehåll
Kursen ger en introduktion till studiet av finansiella marknader - pris- och räntebildning, instrument och institutioner. Efter en genomgång av elementära begrepp och samband studeras växelverkan mellan företagens finansieringsproblem och de finansiella marknaderna (Captial asset pricing modellen och samband om mynnar ut i Modigliani-Miller-teoremet). Beskattningens konsekvenser studeras. Ett följande avsnitt koncentreras på kreditmarknader och intermediära institutioner (banker, finansbolag, hypoteksinstitut etc). Ett tredje avsnitt behandlar elementära problem på marknaderna för försäkringar, pensioner och fastighetsfinansiering.

Litteratur
Preliminär kurslitteratur: Bodie, Z., Merton, R. C.: Finance, Prentice-Hall 2000.
Kompletterande material.