Kursplan för läsåret 2002/2003
TURBULENT FÖRBRÄNNINGMVK130
Turbulent Combustion

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: M4. Kursansvarig: Prof Laszlo Fuchs och doc Xue-Song Bai. Rekommenderade förkunskaper: Strömningslära AK, turbulens. Prestationsbedömning: Rätt att deltaga i tentamen erhålles då samtliga obligatoriska övningar och laborationer redovisats skriftligt. Webbsida: http://www.vok.lth.se.

Mål
Kursen avser att ge förståelse för grundläggande processer som förekommer i turbulent reagerande strömning samt de fenomen som ligger till grund för approximativ beskrivning av laminär och turbulent förbränning. Avsikten är också att kunna tillämpa de teoretiska kunskaperna och modellerna på tekniska problem i t ex pannor, gasturbiner och förbränningsmotorer.

Innehåll
Termokemi, kemisk kinetik, transportprocesser och ekvationer för reagerande strömning och turbulens, förblandade och icke-förblandade flammor, modellering av turbulent förbränning, grupparbete.

Litteratur
S.R. Turns: An introduction to combustion, McGraw-Hill 1996.