Kursplan för läsåret 2002/2003
PROJEKT - ENERGIHUSHÅLLNINGMVK120
Project - Energy Economics and Planning

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4ET. Kursansvarig: Prof Lennart Thörnqvist. Förkunskapskrav: Obligatoriska kurser för inriktningen energiteknik. Rekommenderade förkunskaper: Fördjupningskedjan energihushållning. Prestationsbedömning: I ett av lärar- och elevrepresentanter sammansatt betygskollegium avges förslag till betyg på framlagd uppsats, uppsatsens försvar och genomförd opposition (3 betyg i intervallet 2 (0.5) 6), vilka fastställes av examinator. Enskild muntlig tentamen inför examinator är obligatorisk. Härvid kan det nedåt till närmaste heltal avrundade medelbetyget höjas, men ej sänkas. Godkända slutbetyg på kursen är 3, 4 och 5. Före muntlig tentamen ska kursens samtliga övningsmoment vara godkända. Webbsida: http://www.vok.lth.se.

Mål
Kursen avser att inom ett för varje läsår valt tema ge fördjupade kunskaper och tillämpningsfärdigheter dokumenterade genom ett självständigt genomfört projektarbete inom temat. Kursen ska ge kunskaper och färdigheter i informationssökning med tillämpning på det valda temat. I kursen ingår projektredovisning med framläggande och försvar av egen uppsats samt oppositionsuppgift vid seminariegranskning av andra elevers projektredovisning.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling:
Miljöaspekter ingår bland de dimensioner efter vilka de studieobjekt analyseras som ingår i kursen. Beroende på vilket tema som väljes kan dessa miljöaspekter gälla aggregerade eller singulära energiföreteelser.

Innehåll
Fördjupningsstudier inom det aktuella temat. Uppövning av tillämpningsfärdigheterna genom referatuppgift eller annat övningsmoment. Projektarbete under handledning, enskilt eller i grupp. Uppsatsseminarier (obligatorisk närvaro).

Litteratur
In- och utländsk litteratur med anknytning till temat anvisas av examinator. Den för projektarbetet relevanta studie- och referenslitteraturen framtages av eleverna själva.