Kursplan för läsåret 2002/2003
FÖRBRÄNNINGSMOTORER, FKMVK101
Combustion Engines, Advanced Course

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: M4. Kursansvarig: Prof Gunnar Lundholm. Förkunskapskrav: MVK091 Förbränningsmotorer AK. Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande kunskaper i MATLAB. Prestationsbedömning: Rätt att deltaga i skriftlig tentamen erhålles då samtliga obligatoriska övningar och laborationer redovisats skriftligt. Webbsida: http://www.vok.lth.se. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Kursen har som mål att ge grundläggande kunskaper om förbränningsmotorns uppbyggnad, dess gasväxling och bränsle- samt i förekommande fall tändsystem. Mer ovanliga motortyper som HCCI-, Stirling- och Wankelmotorer belyses också.

Innehåll
Föreläsningarna bygger på andra delen i kompendiet "Förbränningsmotorer". Kursen behandlar analys av tryckförloppet i motorn för att på så sätt bestämma hur förbränningen går till. Uppbyggnaden av flercylindriga motorer med olika konfigurationer för att minimera vibrationer och momentvariationer behandlas. Motorns gasväxling beskrivs i någon detalj. System för att använda gasdynamiska effekter, s k avstämning, beskrivs så väl som system för variabla ventiltider. Tvåtaktsmotorers gasväxling och olika typer av överladdning är också inkluderat. Bränsle- och tändsystem för ottomotorer beskrivs med speciell tonvikt på direktinsprutade system. Den mer okonventionella motortypen HCCI beskrivs med utgångspunkt från avdelningens världsledande forskning. Även Wankel- och Stirlingmotorer behandlas.

En projektuppgift utförs i grupp.

Projektuppgifter och laborationer skall verifiera företeelser som behandlas på föreläsningarna och skall samtidigt ge en viss förtrogenhet med modern motorspecifik mätteknik.

Litteratur
Johansson, Bengt: Förbränningsmotorer, Lund 2002 samt kompletterande material utdelat av avdelningen.