Kursplan för läsåret 2002/2003
FÖRBRÄNNINGSMOTORER, AKMVK091
Combustion Engines, Basic Course

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4ET. Valfri för: M4. Kursansvarig: Prof Gunnar Lundholm. Rekommenderade förkunskaper: MMV012 Termodynamik med strömningslära. Prestationsbedömning: Rätt att deltaga i skriftlig tentamen erhålles då samtliga obligatoriska övningar och laborationer redovisats skriftligt. Webbsida: http://www.vok.lth.se. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Kursen har som mål att ge grundläggande kunskaper om förbränningsmotorns arbetsförhållanden, förbränningsprocess och emissionsbildning.

Innehåll
Föreläsningarna bygger på första delen i kompendiet "Förbränningsmotorer". Kursen startas med en inledning som beskriver de grundläggandearbetsförloppen i fyrtakts- och tvåtaktsmotorer samt förklarar skillnaden mellan otto- och dieselmotorer. Förbränningsmotorns historia beskrivs och därefter introduceras motorns jämförelsefaktorer. Kopplingen mellan ett fordons effektbehov och motorns prestanda speciellt vad det gäller bränsleförbrukning behandlas därefter. Generell förbränning diskuteras och bestämning av stökiometri gås igenom. De enkla termodynamiska cyklerna behandlas som sista generella område. Därefter beskrivs förbränningen i ottomotorn. Kopplingen till turbulensen och sätt att skapa denna beskrivs. Variationer i förloppet behandlas och så även okontrollerad förbränning, s k knackning. Bildandet av skadliga ämnen i avgaserna, s k emissioner, beskrivs både generellt samt specifikt för ottomotorn och för dieselmotorn. Förbränningen i dieselmotorn och dess koppling till emissionsbildningen belyses också. Målet är att ha minst en gästföreläsning från industrin under kursens gång.

Laborationer där konstruktion, funktion, driftsegenskaper och prestanda undersöks för olika typer av kolvmotorer.

Litteratur
Johansson, Bengt: Förbränningsmotorer, Lund 2002.