Kursplan för läsåret 2002/2003
ENERGIFÖRSÖRJNINGMVK071
Energy Supply Systems

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4ET. Valfri för: M4. Kursansvarig: Prof Lennart Thörnqvist. Rekommenderade förkunskaper: FMS035 Statistik, MMV012 Termodynamik, MIO012 Industriell ekonomi och EDA501 Programmering. Prestationsbedömning: För betyget 3 erfordras att kursens 3-6 obligatoriska övningsuppgifter (vilka genomföres enskilt eller i grupp) har avrapporterats med godkänt betyg på utförandet. För betygen 4 och 5 tillkommer individuell muntlig tentamen. Övrigt: Kursen kan också vara lämpad för teknologer inom andra huvudinriktningar vid M än den energitekniska eller vid andra utbildningsprogram. Även lämpad som enstaka kurs.

Mål
Kursen avser att ge kunskaper om energiförsörjningssystems uppbyggnad och funktion i relation till energiefterfrågans utveckling samt kunskaper och tillämpningsfärdigheter rörande analyser av resurshushållande, miljömässiga, finansiella m fl aspekter på dessa systems uppbyggnad, organisation och drift.

Innehåll
Energiförsörjningssystem på företrädesvis lokal och regional nivå.
Tekniska/ekonomiska gränser. Systemuppbyggnad, kapacitetsanpassning, systemsäkerhet. Energiförsörjningssystemens infrastruktur och miljöeffekter. Energiomvandlingsteknikens utveckling och utvecklingsförhållanden. Praktisk energiförsörjningsplanering på lokal och regional nivå.

Problembaserad inlärning och presentationsteknik spelar en betydande roll i undervisningen.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling:
Kursen ger insikter om energiomvandlingsprocessernas miljöproblem samt kunskaper och tillämpningsfärdigheter när det gäller moderna miljövänliga energiförsörjningssystem.

Litteratur
Litteraturförteckningen uppdateras löpande. Aktuell litteratur anges i särskilt kursprogram.