Kursplan för läsåret 2002/2003
ENERGIANVÄNDNINGMVK061
Energy Utilisation

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4ET. Valfri för: M4. Kursansvarig: Prof Lennart Thörnqvist. Rekommenderade förkunskaper: FMS035 Statistik, MMV012 Termodynamik, MIO012 Industriell ekonomi och EDA501 programmering. Prestationsbedömning: För betyget 3 erfordras att kursens 3-6 obligatoriska övningsuppgifter (vilka genomföres enskilt eller i grupp) har avrapporterats med godkänt betyg på utförandet. För betygen 4 eller 5 tillkommer individuell muntlig tentamen. Övrigt: Kursen kan också vara lämpad för teknologer inom andra huvudinriktningar vid M än den energitekniska eller vid andra utbildningsprogram. Även lämpad som enstaka kurs.

Mål
Kursen avser att ge kunskaper om energianvändningen i olika samhällssektorer, dess nivå, struktur, utveckling och påverkansfaktorer samt kunskaper och tillämpningsfärdigheter rörande metoder och instrument för energianvändningsanalyser och -prognoser.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling:
Kursen ger insikter om energiefterfrågan och energiomvandlingsprocessernas miljöproblem samt kunskaper och tillämpningsfärdigheter när det gäller möjligheterna att påverka energianvändningens nivå och struktur.

Innehåll
Energianvändningen i olika samhällssektorer karakteriserad m.a.p. nivå, energibärare, kvalitetskrav, m m. Energianvändningens varaktighet, effekt/energi-förhållanden, substitutionsmöjligheter, sammanlagring. Energianvändningens priskänslighet. Prognoser och prognosmetoder för olika samhällssektorer. Praktisk energianvändnings- och energibehovsanalys.

Problembaserad inlärning och presentationsteknik spelar en betydande roll i undervisningen.

Litteratur
Litteraturförteckningen uppdateras löpande. Aktuell litteratur anges i särskilt kursprogram.