Kursplan för läsåret 2002/2003
LOGISTIKMTT650
Logistics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IP2. Kursansvarig: Nikos Macheridis, nikos.macheridis@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Betygsatta inlämningsuppgifter. Betygsatt projektarbete och skriftlig tentamen. Betyg i steg om 0.5 från 3.0 till 6.0. Som slutbetyg erhålles heltalsdelen av det viktade medelvärdet av projektarbete och tentamen (dock högst 5). Alla inlämningsuppgifter ska vara godkända för erhållande av slutbetyg. Obs! Inlämningsuppgifter ska vara godkända under läsperioden som kursen ges.

Mål
Syfte med kursen är att ge studenten såväl grundläggande som fördjupande kunskaper om det synsätt och de principer enligt vilka man strävar efter att planera, organisera, samordna, utveckla, styra och kontrollera logistiken i ett företag. Kursen ger även en orientering om informationsbehov och informationssystem. Dessutom ger kursen färdighet i att metodiskt analysera och utforma logistiksystem för hela försörjningskedjan.

Studenten skall efter genomgången kurs kunna göra egna logistikanalyser och problematisera aktuella och relevanta problemlösningar. Ett mål med kursen är också att stimulera studenten till kritiskt tänkande.

Innehåll
Sammanfattningsvis har kursen till innehåll att

· ge en övergripande bild av problematiken inom det logistiska området

· fokusera på nyckelorden helhet, flöde och process

· identifiera och beskriva processer inom och/eller mellan företag, sk supply chain

· introducera viktiga teorier, begrepp och metoder inom området

· stimulera kursdeltagarna till att tänka kritiskt

Viktiga begrepp kan exemplifieras med processorientering och försörjningskedjor (supply chains), effektiviserings- och förändringsmetoder, tidsbaserad konkurrens, lokaliseringsaspekter, mätsystem, horisontell/vertikal integration och strategiska allianser, kundservice, kvalitet, totalkostnadsanalys och kapitalrationalisering, lagerhållning, informationsbehov, internationella perspektiv, samt ledning, styrning och kontinuerlig utveckling av processer.

Litteratur
Meddelas senast en månad före kursstart.