Kursplan för läsåret 2002/2003
TRANSPORT OCH DISTRIBUTIONMTT640
Transportation and Distribution

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IP2. Kursansvarig: Nikos Macheridis, nikos.macheridis@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Kursen examineras dels genom inlämningsuppgifter och dels genom en skriftlig tentamen. Betyg i steg om 0.5 från 3.0 till 6.0. Som slutbetyg erhålles heltalsdelen av det viktade medelvärdet av inlämningarna och tentamen (dock högst 5). Alla inlämningsuppgifter ska vara godkända för erhållande av slutbetyg. Obs! Inlämningsuppgifter ska vara godkända under läsperioden som kursen ges.

Mål
Syfte med kursen är att ge studenten såväl grundläggande som fördjupande kunskaper avseende transporter och distribution. Hela distributionskedjan beaktas. Kursen ger en teknisk orientering om logistiksystemets anläggningar, utrustning och transportmedel. Kursen ger även en orientering om informationsbehov och informationssystem. Dessutom ger kursen färdighet i att metodiskt analysera och utforma transporter och distribution för hela försörjningskedjan.

Studenten skall efter genomgången kurs kunna problematisera aktuella och relevanta problemlösningar. Ett mål med kursen är också att stimulera studenten till kritiskt tänkande.

Innehåll
Sammanfattningsvis har kursen till innehåll att

Viktiga begrepp kan exemplifieras med tranportmarknad, transporter och samhällsutveckling, landsvägs-, järnvägs-, flyg- och sjötransporter, terminaler, godsflöde, externa och interna transporter, transporter i nätverk, distributionsteknik, lokaliseringsaspekter, mätsystem, kvalitet, transportekonomi, förpackningar, ruttplanering, miljö, farligt gods, enhetslaster, informationsbehov, transportadministration, dokumentationsbehov, internationella perspektiv, spedition samt ledning, styrning och kontinuerlig utveckling av transport- och distributionssystem.

Litteratur
Litteratur meddelas senare.