Kursplan för läsåret 2002/2003
LOGISTIK ITMTT610
Logistics IT

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IP2. Kursansvarig: Nikos Macheridis, nikos.macheridis@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, inkl ett projektarbete. Betyg i steg om 0.5 från 3.0 till 6.0. Som slutbetyg erhålles heltalsdelen av det viktade medelvärdet av inlämningarna (dock högst 5). Alla inlämningsuppgifter ska vara godkända för erhållande av slutbetyg. Obs! Inlämningsuppgifter ska vara godkända under läsperioden som kursen ges.

Mål
Syfte med kursen är att ge studenten såväl grundläggande som fördjupande kunskaper om det synsätt och de principer enligt vilka man strävar efter att planera, organisera, samordna, utveckla, styra och kontrollera effektivt användandet av IT inom logistiken. Kursen ger även en orientering om informationsbehov och informationssystem. Dessutom ger kursen färdighet i att metodiskt analysera och utforma informationssystem för hela försörjningskedjan.

Studenten skall efter genomgången kurs kunna göra egna analyser och problematisera aktuella och relevanta problemlösningar. Ett mål med kursen är också att stimulera studenten till kritiskt tänkande.

Innehåll
Sammanfattningsvis har kursen till innehåll att

Viktiga begrepp kan exemplifieras med effektiviserings- och förändringsmetoder, tidsbaserad, mätsystem, strategiska allianser, kvalitet, internet och intranet, informationsbehov, informationshantering, informationsförsörjning, positionering, spårbarhet, e-handel, affärssystem, betalningar och finansiella flöde, värdeskapande informationsnätverk, informationsekonomi samt ledning, styrning och kontinuerlig utveckling av informationssystem.

Litteratur
Meddelas senare.