Kursplan för läsåret 2002/2003
MONTAGE OCH LOGISTIKMTT380
Montage and Logistics

Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Valfri för: IBY3. Kursansvarig: Nikos Macheridis, Nikos.Macheridis@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt obligatoriska praktikfall och projektarbeten, vilka betygsätts i en skala från 3,0 till 6,0 i steg om 0,1. Som slutbetyg sammanvägs projektbetyg och tentamensbetyg. Heltalsdelen utgör slutbetyget (dock högst 5). Övrigt: Kursen är obligatorisk för inriktning Husbyggnadsteknik.

Mål
Kursens logistikdel ger grundläggande kunskaper om det synsätt och de principer enligt vilka man strävar efter att planera, organisera, samordna, styra och kontrollera materialflöden från leverantörer.
Kursen ger även en orientering om informationsbehov och informationssystem för främjande av ett effektivt byggande.
Kursens montagedel ger grundläggande kunskaper om montagets beroende av ett effektivt handlande vad avser: planering, beställning, transporter, mottagande, lyftning och inmontering.

Innehåll
Logistikens grunder
Byggandets logistik
Materialflödesanalyser
Informationslogistik
Montagebyggande

Litteratur
Fastställes senast en månad före kursstart.