Kursplan för läsåret 2002/2003
PROCESSBASERAD VERKSAMHETSUTVECKLINGMTT230
Process-based Business Development

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: I4IE, M4. Kursansvarig: Universitetslektor Everth Larsson. Förkunskapskrav: Kunskaper från de grundläggande obligatoriska kurserna. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter godkänd skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter. Webbsida: http://www.tlog.lth.se.

Mål
Kursens övergripande målsättning är att inom området processbaserad verksamhetsutveckling ge studenten såväl konkreta verktyg och metoder som principer, synsätt och visionära perspektiv. På så sätt ges en grund för framtida aktivt deltagande i den processorientering som alltmer präglar näringslivet.

Innehåll
Drivkrafter och motiv för processbaserad verksamhetsutveckling. Processer och processynsättet. Processorienterade organisationer. Struktur och ledarskap för processorganisationer. Kund och kundtillfredsställelse. Identifiering och kartläggning av processer. Mätsystem för processer. Analys och utveckling av processer. Verksamhetsutveckling med processparadigm.

Litteratur
Ljungberg, A & Larsson, E: Processbaserad verksamhetsutveckling. Studentlitteratur, Lund 2001