Kursplan för läsåret 2002/2003
LOGISTIK FÖR IMTT100
Logistics for I

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I4PEL. Valfri för: I3IE, INEK4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Robert Lindroth. Förkunskapskrav: Kunskaper från de grundläggande obligatoriska kurserna, framför allt Företagsorganisation (MIO021) samt Industriell Ekonomi FK (MIO040). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatoriska caserapporter. För att få tentera krävs närvaro vid spel och godkända caseredovisningar. Slutbetyg erhålles efter godkänd skriftlig tentamen och godkända case. Webbsida: http://www.tlog.lth.se. Övrigt: Endast öppen för studenter som går I och INEK. Begränsat antal deltagare: 30.

Mål
Kursen skall ge grundläggande kunskaper om de synsätt och principer enligt vilka man strävar efter att planera, organisera, samordna, utveckla, styra och kontrollera materialflödet från råvaruleverantör genom företaget och till slutlig förbrukare. Den skall även ge en orientering om informationsbehov och informationssystem. Kursen skall vidare ge viss färdighet i att analysera, utforma och välja logistiksystem för hela försörjningskedjor, samt bidra till en attitydförändring hos studenten så att han/hon lättare kan identifiera och förstå de problem/möjligheter som är vanliga inom logistiken. Kursen behandlar såväl strukturella som operationella frågor. Sammanfattningsvis är kursens målsättning att:

Innehåll
Kursen börjar med grundläggande materialhantering, t.ex. enhetslastprincipen, skäl och metoder för lagerhållning samt exempel på hanteringsutrustning. Vidare diskuteras begrepp såsom kundservice, informationsbehov, kapitalrationalisering samt effektiviserings- och förändringsmetoder. Kursen går från ett renodlat internt fokus till att successivt omfatta mera komplexa system av företag, försörjningskedjor. Längs med denna väg diskuteras begrepp såsom processorientering, mätsystem, inköp och leverantörsrelationer, horisontell/vertikal integration och strategiska allianser. Undervisningsformen bygger på ett aktivt deltagande av teknologerna i varje kursmoment, och kursen innehåller såväl spel som case; detta för att belysa aktuella frågeställningar hos riktiga företag.

Litteratur
Lindroth, R. (ed), 2002, Logistik för I - kurskompendium. Teknisk logistik, LTH. Ytterligare litteratur lär tillkomma vid kursstarten.