Kursplan för läsåret 2002/2003
MATERIALHANTERING OCH ARBETSORGANISATION, PROJEKTMTT095
Project in Materials Handling and Work Organization

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4PS. Valfri för: I3IE, M4. Kursansvarig: Doktorand Maria Björklund. Förkunskapskrav: MTT090 Materialhantering, MAM025 Arbetsorganisation. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålls efter det att följande delmoment är klara: fullgjort projektarbete vid företag, avrapportering i form av teknisk rapport och muntlig redovisning vid företaget samt opponering på annat projektarbete. Slutbetyget utgör en sammanvägning av rapportens innehåll, dess utformning samt opponeringens framförande. Webbsida: http://www.tlog.lth.se.

Mål
Kursen erbjuder möjlighet till fördjupning och praktisk tillämpning av de teoretiska kunskaper som förmedlats i kurserna Materialhantering (MTT090) och Arbetsorganisation (MAM025). Kursen skall ge en ökad förståelse för och färdigheter i att driva och presentera projekt från problem till lösning. Projektet skall ge en praktisk erfarenhet och färdighet i identifiering, analys och lösning av problem. Kursen skall även ge färdighet i att metodiskt identifiera, beskriva och analysera verkliga materialflöden och processer inom ett företag för att sedan kunna anpassa det teknisk produktionssystemets utformning i relation till både produktivitet och arbetstillfredsställelse. Kursen skall uppmuntra till självständigt arbete och stimulera till ett kritiskt tänkande. Kursen erbjuder genom ökad färdighet i rapportskrivning och presentationsteknik även en god grund inför framtida projektarbeten.

Innehåll
Kursen utförs som ett självständigt projekt i grupper om 3-5 personer, varav som mest 2 TM-studenter per grupp. Indelning i projektgrupper sker i samband med det första föreläsningstillfället. Respektive grupp skall med handledares hjälp välja och definiera en projektuppgift. Projektet utförs på ett företag och båda ämnesområdena materialhantering och arbetsorganisation skall behandlas. Projektet redovisas dels skriftligt i form av en rapport, dels muntligt i form av en redovisning. Projektrapportens omfattning begränsas till ca 20 sidor. Den muntliga presentationen sker ute på respektive företag och begränsas till 30 min. Dessutom skall en skriftlig opposition göras.

Litteratur
Ingen obligatorisk kurslitteratur.