Kursplan för läsåret 2002/2003
INDUSTRIELL ANLÄGGNINGSTEKNIKMTT051
Factory Planning and Engineering

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: I4IE, M4, IP3. Kursansvarig: Civilingenjör Lennart Perborg. Prestationsbedömning: Slutbetyget består till lika delar av tentamensresultatet och poängen på projektarbetet (viktade 50/50). Webbsida: http://www.tlog.lth.se.

Mål
Kursen ska ge kunskap om nödvändigheten av och möjligheten att planera och bygga industrilokaler och anläggningar med inbyggd hög flexibilitet och rationella flöden, viss färdighet att lösa anläggningstekniska problem samt utveckla förståelse för de tekniska, ekonomiska, miljömässiga och juridiska frågor som uppstår i samband med nyproduktion och förnyelse av befintliga produktionsanläggningar.

Innehåll
Industriplanläggning. Strategisk planering av lokaler. Lokalisering av industriföretag. Utformning av arbetsplatser och industrianläggningar. Systematisk lokalplanläggning. Layoutprinciper. Industribyggnadsutformning. Byggnadsteknik och materialval för industrilokaler. Planering och genomförande av industriprojekt. Byggprocessens aktörer. Upphandling. Myndigheter och lagstiftning. En obligatorisk tillämpningsövning genomföres som grupparbete. Övningen avser att lösa olika typer av anläggningstekniska och lokalplaneringstekniska problem. Studiebesök.

Litteratur
Bergenståhl - Perborg: Kompendium i Industriell anläggningsteknik, LTH, Lund 2001.