Kursplan för läsåret 2002/2003
INTERNATIONELL DISTRIBUTIONSTEKNIKMTT045
International Physical Distribution

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4PS. Valfri för: I4IE, M4. Kursansvarig: Univ lektor Ulf Paulsson. Förkunskapskrav: Undervisningen förutsätter kunskaper från de grundläggande obligatoriska kurserna. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter skriftlig tentamen på kursdel samt efter fullgjort obligatoriskt projektarbete. En sammanvägning sker av tentamensbetyg (0,6) och betyg på projektarbete (0,4). Webbsida: http://www.tlog.lth.se.

Mål
Kursen ska ge såväl grundläggande som fördjupade kunskaper om externa transporter avseende olika typer av system och medel. Hela distributionskedjan beaktas. Den ska också ge grundläggande kunskaper om informations- och dokumentationsbehov samt om teknik och system för informationsöverföring. Särskild vikt läggs vid gränsöverskridande transporter och problem i samband därmed. Vidare ska kursen ge färdighet i att metodiskt analysera transportbehov samt välja och utforma transport- och distributionssystem.

Innehåll
Internationella transporter. Transporter och samhällsekonomi. Miljöaspekter. Godstransportmarknader. Transportekonomi. Transportadministration. Landsvägstransporter. Järnvägstransporter. Sjötransporter. Flygtransporter. Samverkan mellan olika transportsystem. Supply chain management. Terminaler. Spedition, dokumentation, försäkrings- och tullfrågor. Transport av farligt gods. Regelverk för datakommunikation - EDIFACT. Datafångst. Transportdatabaser. Elektronisk dataöverföring - EDI. Publika resp. företags- och branschspecifika nät. Praktikfall: En tillämpningsövning genomförs som grupparbete. Den kan vara inriktad mot ett transportsätt och/eller mot något av de övriga kursmomenten. Studiebesök med tillhörande föreläsningar är obligatoriska, liksom gästföreläsningar och tillämpningsövningar.
Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling
Utformning av distributionssystem samt val och utformning av fordon eller annat transportmedel spelar stor roll för en miljömässigt hållbar utveckling. I kursen behandlas miljöfrågor på såväl komponent- som systemnivå för att ge den studerande såväl kunskaper som färdigheter att göra egna bedömningar och kritiska analyser från en helhetssynpunkt.

Litteratur
Kurspärm och artikelkompendium i Internationell distributionsteknik, 2003, Teknisk logistik, LTH.