Kursplan för läsåret 2002/2003
FÖRPACKNINGSTEKNIKMTT032
Packaging Technology

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: I3IE, M4. Kursansvarig: Professor Gunilla Jönson. Förkunskapskrav: De grundläggande obligatoriska kurserna. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter skriftlig hemtentamen på kursdel, fullgjort obligatoriskt projektarbete, fullgjorda övningar samt fullgjord inlämningsuppgift. Webbsida: http://www.plog.lth.se.

Mål
Målet med kursen är att ge en insikt i

Innehåll
Förpackningsteknik är tvärvetenskaplig till sin natur. Materialvetenskap, liksom mekanik, logistik, miljövetenskap, beteendevetenskap, färg, form och ergonomi utgör viktiga grunder för industriella tillämpningar där förpackningar ingår. Kursen består av föreläsningar, studiebesök, övningar samt ett projektarbete och skall ge insikt i förpackningens roll i samhället och i distribution, den yttre och inre miljö som påverkar förpackningar och produkt, vilka förpackningsmaterial och förpackningstyper som används och varför. Aktuella förpackningsproblem tas kontinuerligt upp under kursen.
Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling
Miljöaspekterna utgör en väsentlig del av kursen då dagens och morgondagens förpackningar utformas med kretsloppssamhället som utgångspunkt. Förpackningens miljöpåverkan avseende materialval och återvinning behandlas.

Litteratur
Gunilla Jönson: Packaging Technology, LTH 2002.