Kursplan för läsåret 2002/2003
MATERIALHANTERING FÖR IMTT021
Materials Handling for the IE Program

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: I3IE. Kursansvarig: Univ adjunkt Paul Björnsson. Rekommenderade förkunskaper: MIO012 Industriell ekonomi AK (eller motsv) och FMS035 Matematisk statistik för M (eller motsv). Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålls efter skriftlig tentamen på kursdel samt efter fullgjorda obligatoriska tillämpningsövningar. Tillämpningsövningarna skall vara godkända innan tentamen. Webbsida: http://www.tlog.lth.se. Övrigt: Programvara: Extend.

Mål
Kursen skal ge både grundläggande och fördjupade kunskaper om hur ett effektivt materialflöde skapas på ett företag. Kursen ger eleven färdighet att metodiskt analysera materialflöden och materialhanteringsbehov, att välja och utforma materialhanteringssystem samt att genomföra en lokalplanläggning. Vidare skall kursen ge grundläggande kunskaper i köteori och enkla simuleringsverktyg.

Innehåll
Kursen innehåller moment inom materialflödesanalys, val och utformning av materialhanteringssystem, materialhanteringsekonomi, fasta transport- och hanteringsmedel, flexibla materialhanteringsutrustningar, enhetslaster och lastbärare, transport- och hanteringsfordon, system för transport och hantering, förråds-, lager- och terminalsystem, automatiseringsteknik och informationsteknik, operativa styrsystem samt lokalplanläggning.

Litteratur
Hillier, F.S. & Lieberman, G.J.: Introduction to Operations Research, McGraw-Hill, 6:e uppl. 1995, inkl diskett OR Courseware (OBS! Kan komma att ändras). Kompendium i Materialhantering, LTH 2003.