Kursplan för läsåret 2002/2003
LOGISTIKMTT016
Supply Chain Management

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4PS. Valfri för: M4, IP3. Kursansvarig: Professor Sten Wandel. Förkunskapskrav: Undervisningen förutsätter kunskaper från de grundläggande obligatoriska kurserna. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter skriftlig tentamen på kursdel, godkända "case-pm", deltagande i obligatoriska undervisningsmoment samt efter fullgjort obligatoriskt projektarbete. Slutbetyget utgör en sammanvägning av tentamensbetyg (0,4), casen (0,2) och betyg på projektarbete (0,4). Webbsida: http://www.tlog.lth.se.

Mål
Kursen skall ge såväl grundläggande som fördjupade kunskaper om de synsätt, principer och metoder som används för att utforma, planera, organisera, samordna, utveckla, styra och kontrollera materialflödet från råvarukälla genom de olika förädlingsstegen och till slutlig förbrukare och återigen in i kretsloppet. Det innebär bl a att kursen skall ge färdigheter i processorienterat förändringsarbete i det enskilda företaget och för försörjningskedjan. Kursen skall även ge en orientering om informationsbehov och informationssystem för utformning och ledning av materialflöden.
Sammanfattningsvis skulle kursens mål kunna uttryckas:

Innehåll
Viktiga begrepp kan exemplifieras med processorientering och försörjningskedjor (supply chains), effektiviserings- och förändringsmetoder, balanserade mätsystem, horisontell/vertikal integration och strategiska allianser, utkontraktering, trepartslogistik, elektronisk handel och logistik, kundservice, kvalitet, kostnad/struktur, totalkostnadsanalys och kapitalrationalisering, lagerhållning, informationsbehov, internationella perspektiv, samt inte minst ledning, styrning och kontinuerlig utveckling av processer.
Undervisningsformen bygger på att studenterna aktivt deltager i varje moment. Vidare skall varje undervisningsmoment vara värdeadderande - i enlighet med kursens processorientering. Därför rekommenderar vi att studenterna deltager i samtliga undervisningsmoment - även om alla formellt sett ej är obligatoriska.

Litteratur
Persson, G. och Virum, H., 1998 eller senare, Logistik för konkurrenskraft, Liber-Hermods. Kurspärm innehållande kompletterande litteratur och övrigt undervisningsmaterial, 2001, Teknisk logistik, LTH.