Kursplan för läsåret 2002/2003
STRÖMNINGSLÄRA FMMV211
Fluid Mechanics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F4. Kursansvarig: Univ lekt Christoffer Norberg. Rekommenderade förkunskaper: Vektoranalys (FMF015). Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och omfattar såväl problemlösning som redogörande beskrivningar och härledningar. Hemuppgifter, 3 laborationer. Webbsida: http://www.vok.lth.se. Övrigt: Räknestugor 26 tim.

Mål
Kursen avser dels att ge en insikt i strömningsfenomen av både teknisk och fundamental betydelse och dels att ge en god kunskap om de metoder som används för analys av verkliga strömningstekniska problem.

Innehåll
Allmän strömningslära inkl. historik samt presentation av grundekvationerna på integral- och differentialform, dimensionsanalys inkl. likformighetslagar; inkompressibel strömning inkl. gränsskikt, turbulens, omströmmade kroppar och strömning i rörsystem; mätmetoder.
Friktionsfri strömning inkl. singularitetsmetoder och elementär vingteori; kompressibel strömning inkl. fenomen såsom chokning, kompressionsstötar och expansionsvågor; strömning med fria vätskeytor.

Litteratur
F.M. White, Fluid Mechanics, 4:e upplagan, McGraw-Hill 1999, C. Norberg, Introduktion till turbulens, C. Norberg, Varmtrådsanemometri.