Kursplan för läsåret 2002/2003
PROJEKTLEDNINGMMT690
Project Management

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IP2. Kursansvarig: Nikos Macheridis, nikos.macheridis@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter. Betygsatt projektarbete. Alla inlämningsuppgifter ska vara godkända för erhållande av slutbetyg. Obs! Inlämningsuppgifter ska vara godkända under läsperioden som kursen ges.

Mål
Syfte med kursen är att ge studenten såväl grundläggande som fördjupande kunskaper om projektledningens kunskapsutveckling, aktuella problem, särart, förutsättningar och kritiska moment. Kursen ger deltagarna färdigheter i hur man startar upp, planerar, genomför, avrapporterar och utvärderar projekt och om hur man arbetar med olika roller i ett projekt.

Innehåll
Sammanfattningsvis har kursen till innehåll att
· ge en övergripande bild av problematiken inom projektledningsområdet

· identifiera och beskriva processer och roller i ett projekt

· introducera viktiga teorier, begrepp och metoder för ledning och styrning av projekt

· stimulera kursdeltagarna till att tänka kritiskt

Kursens bärande idé är att teoretiska och praktiska erfarenheter skall integreras i en löpande seminarieverksamhet, där kursdeltagarna svarar för merparten av underlaget.

Kursens genomförs som ett kunskapsutvecklingsprojekt där lärare och studenter spelar aktiva (om än olika) roller för att skapa inlärning kring vad projektledning innebär och hur olika uppgifter inom ett projekt - som bygger på en konkret beställning/uppdrag - kan lösas med hjälp av tillgängliga planerings-, styr- och uppföljningsinstrument.

En gemensam kurslitteratur med huvudsakligen normativ inriktning används för att bygga upp en gemensam referensram och för att få en översikt över olika situationer där projekt och projektorganisation anses särskilt lämplig. De inlärda begreppen och problemlösningsteknikerna tillämpas genom lösning av ett antal praktikfall. De inhämtade kunskaperna utnyttjas vid lösandet av uppgifterna inom kursens övergripande projekt.

Litteratur
W Briner, M Geddes, C Hastings: Projektledaren, Sv Dagbladets förlag 1999.
Macheridis Nikos: Projektaspekter – kunskapsområde för ledning och styrning av projekt, Studentlitteratur 2001.
Lektionskompendium.