Kursplan för läsåret 2002/2003
PRODUKTIONSTEKNIK OCH LOGISTIK, INTRODUKTIONMMT680
Introduction to Production Engineering and Logistics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IG2, IP1. Kursansvarig: Nikos Macheridis, nikos.macheridis@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Betygsatta inlämningsuppgifter. Betygsatt skriftlig tentamen. Betyg i steg om 0.5 från 3.0 till 6.0. Som slutbetyg erhålls heltalsdelen av det viktade medelvärdet av inlämningarna och tentamen (dock högst 5). Alla inlämningsuppgifter ska vara godkända för erhållande av slutbetyg. Övrigt: Inlämningsuppgifter ska vara godkända under läsperioden som kursen ges.

Mål
Syftet med kursen är att introducera studenten till områdena produktionsteknik/logistik i vid bemärkelse. Kursen ger grundläggande kunskaper om det synsätt och de principer enligt vilka man strävar efter att beskriva, analyser och utveckla samt leda och styra produktionsteknik/logistik i och genom ett företag. Dessutom ger kursen även orientering om informationsbehov och informationssystem för att välja, dimensionera och utforma produktionsteknik/logistik.
Studenten ska efter genomgången kurs kunna göra egna produktionsteknik-/logistikanalyser och problematisera aktuella och relevanta problemsituationer och problemlösningar.

Innehåll
Kursen ger kunskaper i

Kursen fokuserar på nyckelordet helhet, introducerar viktiga begrepp och metoder inom området produktionsteknik/logistik, på att identifiera och beskriva processer mellan/inom företag s k supply chain samt stimulera studenten till kritiskt tänkande.

Litteratur
Paulsson et al red: Flödesekonomi - Supply Chain Management, Studentlitteratur 2000, ISBN 9144007299.
Lumsden K: Logistikens grunder - teknisk logistik, Studentlitteratur, senaste upplaga.