Kursplan för läsåret 2002/2003
CAD OCH BERÄKNINGSVERKTYGMMT655
CAD and Computational Tools

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IG1, IBY1, IP1. Kursansvarig: Anders Robertson, anders.robertson@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Betygsatta inlämningsuppgifter. Betygsatt skriftlig terminaltentamen. Betyg i steg om 0.5 från 3.0 till 6.0. Som slutbetyg erhålles heltalsdelen av det viktade medelvärdet av inlämningarna och tentamen (dock högst 5). Alla delinlämningar ska vara godkända för erhållande av slutbetyg.

Mål
Kursen ska ge studenten kunskap och färdighet i att använda datorn för att rita, konstruera och bereda projekt, såväl i sin helhet som i detaljer. Kursen ska även ge grundläggande kunskaper för tolkning av och kunskap om hur ritningar göres. Kunskapen att rita med CAD behövs även för att utföra ritningar och 3D modeller tillhörande konstruktionsuppgifter i närliggande kurser.

Innehåll
Utrustning för CAD, grundläggande CAD-teknik, ritteknik, yt- och solidmodellering, modellorienterad projektering, överföringsformat, kopplingen CAD-internet, programmering i CAD-system

Litteratur
Hansson, Pål et al: AutoCAD 2002 2D, Studentlitteratur 2002,
Hansson, Pål et al: AutoCAD 2002 3D, Studentlitteratur 2002,
Stenciler