Kursplan för läsåret 2002/2003
ROBOTTEKNIKMMT150
Robot Technology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4PS. Valfri för: I4, M4, IP3. Kursansvarig: Professor Gunnar Bolmsjö. Förkunskapskrav: FMA012 Matematik AK, EDA501 Programmering AK. Prestationsbedömning: Betyget baseras på fullgjorda projektuppgifter.

Mål
Kursens mål är att ge både teoretiska och praktiska kunskaper inom robotteknik.

Innehåll
Målet är att på ett strukturerat sätt ge såväl teoretiska och praktiska kunskaper inom robotteknik liksom förmåga att inhämta ny kunskap inom området. Kursen bedrivs i projektform och fokuserar principiellt på tre problemområden: (1) Utformning av tillverkningssystem med robotar, (2) Programmering och simulering av robotar och (3) Modellering av robotar. Problemområdena definieras mer specifikt inför varje kurs. Inom problemområdena kommer som regel följande delar att studeras: egenskaper och funktionssätt med speciell tonvikt på industriell användning, programmering och metoder för kalibrering och simulering, modellering och analys av robotstrukturer, robotens användning i industrin med anpassningar och integrering till processer, gripdon och verktyg, säkerhet och periferiutrustning.

Litteratur
Litteratur: Kompendier sammanställda av Gunnar Bolmsjö.