Kursplan för läsåret 2002/2003
TILLÄMPAD FEMMMT122
The Finite Element Method

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: M4. Kursansvarig: Foass. Carin Andersson. Förkunskapskrav: Hållfasthetslära AK för M, Matematik AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen ges ej läsåret 02/03.

Mål
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om tillämpningen av finita elementmetoden (FEM) som ett effektivt beräkningsverktyg inom det maskintekniska området. Speciellt behandlas tillämpningar inom det verkstadstekniska området.

Innehåll
Föreläsningarna omfattar: Kort introduktion till finita elementmetodens grundformuleringar. Egenskaper hos olika elementgrupper och elementtyper.
Metodik vid modellering, beräkning och resultatbearbetning. Introduktion till olinjära problem och optimering. Övningarna genomförs i datorlaboratorium och består av grundläggande introduktion till interaktiv FEM- programvara samt lösning av realistiska övningsexempel hämtade från det verkstadstekniska området.

Litteratur
S. Sunnersjö: FEM i praktiken (ISBN91-524-1144-3).
Exempelsamling, utdelas av avdelningen vid kursstart.