Kursplan för läsåret 2002/2003
DATORBASERAD PRODUKTMODELLERING OCH -SIMULERINGMMK120
Computer Aided Product Modelling and Simulation

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID2. Kursansvarig: Universitetsadjunkterna Ola Carlqvist och Per Kristav. Förkunskapskrav: TNS100 Datorverktyg. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter och projektuppgift. Dessa bedöms utifrån hur väl kursdeltagaren dokumenterat inhämtade kunskaper och färdigheter i användningen av aktuella datorhjälpmedel. Bedömningen utförs av handledaren tillsammans med kursansvarig. Webbsida: http://www.mkon.lth.se.

Mål
Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i användningen av avancerade datorbaserade hjälpmedel för produktmodellering och -simulering i industridesignerns arbete.

För att uppnå detta mål, ska följande delmål uppnås.

Innehåll
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och projektarbete. Den inledande kunskapsinhämtningen sker genom utförande av övningsuppgifter, varefter kursdeltagaren utför en individuell projektuppgift. Denna väljs i samråd med handledaren och utgörs lämpligen av produkt/objekt som kursdeltagaren arbetar med eller tidigare har arbetat med.

Litteratur
Kortmanualer och övningsuppgifter för programmen Auto Studio och DIVISION Mockup.