Kursplan för läsåret 2002/2003
KONSTRUKTIONSTEKNIKMMK091
Engineering Design Techniques

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Kursansvarig: Prof Robert Bjärnemo. Rekommenderade förkunskaper: MMK040 Utvecklingsmetodik och FMS035 Matematisk statistik, allmän kurs för M. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs godkända delkurser. För godkänd delkurs krävs godkända inlämningsuppgifter (två uppgifter per delkurs). Slutbetyget erhålles som heltalsdelen av medelvärdet av poängresultaten från de fyra inlämningsuppgifterna. Webbsida: http://www.mkon.lth.se.

Mål
Kursen skall ge insikter i några för konstruktören väsentliga teknikområden. Inom respektive teknikområde behandlas såväl kvalitativa som kvantitativa metoder.

Innehåll
Kursen ges i form av de två delkurserna Konstruktionsteknik 1 och Konstruktionsteknik 2.

Litteratur
Se under respektive delkurs


Konstruktionsteknik / Konstruktionsteknik I0198

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: M4PU. Valfri för: I3, M4. Kursansvarig: Prof. Robert Bjärnemo. Prestationsbedömning: För erhållande av betyg krävs godkända inlämningsuppgifter - en i förbandskonstruktion och en i konstruktiv utformning. Vardera inlämningsuppgiften innehåller en basuppgift (för godkänt resultat - 3), samt två deluppgifter för den som önskar högre betyg (4 eller 5). Endast basuppgiften får kompletteras vid underkänt resultat.

Innehåll
Kursen behandlar teknikområdena.

Litteratur
Olsson, C.: Konstruktionshandbok för smältsvetsade produkter, Förlags AB Industrilitteratur, 1997.
Kompendier, avdelningen för maskinkonstruktion, LTH


Konstruktionsteknik / Konstruktionsteknik II0298

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: M4PU. Valfri för: I3, M4. Kursansvarig: Prof Robert Bjärnemo. Prestationsbedömning: För erhållande av betyg krävs godkända inlämningsuppgifter - en i konstruktiv utformning och utvärdering (kvantitativa metoder och tekniker) och en i kvalitetsteknik. Vardera inlämningsuppgiften innehåller en basuppgift (för godkänt resultat - 3), samt två deluppgifter för den som önskar högre betyg (4 eller 5). Endast basuppgiften får kompletteras vid underkänt resultat.

Innehåll
Kursen behandlar teknikområdena

Litteratur
Kompendier, avdelningen för maskinkonstruktion, LTH.