Kursplan för läsåret 2002/2003
DESIGN I FÖRETAGMMK070
Industrial Design

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: M4. Kursansvarig: Prof Robert Bjärnemo och univ.adj. Per Kristav. Rekommenderade förkunskaper: MMK080 Form och färg. Prestationsbedömning: Varje projektgrupp redovisar sitt resultat i form av rapport, modell och övrig information i anslutning till en utställning. I anslutning till utställningen diskuteras projektarbetena. De vid denna presentation redovisade insatserna bedöms gruppvis. Det betyg som var och en av deltagarna erhåller baseras alltså helt på projektgruppens gemensamma prestation. Webbsida: http://www.mkon.lth.se.

Mål
Kursen syftar till att ge teknologen insikt i vad som kan uppnås genom integration av designinsatser i ett företag samt förtrogenhet med de arbetsmetoder och synsätt som finns inom designområdet.

Innehåll
Designområdet har blivit allt mer betydelsefullt för företagens konkurrensförmåga, framför allt genom att i den globala konkurrenssituationen kunna bidra med en profilering och positionering av företagets produkter på marknaden. I företaget kommer designarbetet allt mer att vara ett gemensamt fält, där olika experter skall samordna sina insatser för att uppnå bästa tänkbara slutprodukt. Kursens uppläggning bygger därför på genomförande av ett praktiskt orienterat designprojekt, om möjligt i ett industriföretag.

Kursen genomförs i form av:

Litteratur
Kompendium, avdelningen för maskinkonstruktion.