Kursplan för läsåret 2002/2003
HYDRAULIK OCH PNEUMATIKMMK050
Hydraulics and Pneumatics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: M4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Per-Erik Andersson. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs förutom genomförda laborationer, godkänd skriftlig tentamen. För de båda kursmomenten, hydraulik och pneumatik, krävs att minimipoäng uppnås för båda delarna för godkänd tentamen. Webbsida: http://www.mkon.lth.se.

Mål
Denna kurs syftar primärt till att ge deltagarna insikt i uppbyggnad och dimensionering av hydrauliska och pneumatiska system.

Innehåll
För uppbyggnad och dimensionering av dessa system genomgås de grundläggande fenomen och principer som de i systemen ingående komponenterna baseras på. Konkret innebär detta att såväl grundläggande teori som de tekniska lösningsprinciper som dessa komponenter (pumpar, ventiler etc) baseras på genomgås. Genomgång av existerande komponenter.
I kursen ingår också två obligatoriska laborationer - en i hydraulik och en i pneumatik.

Litteratur
Kompendier, institutionen för konstruktion och produktion/avd för hydraulik och pneumatik, LiTH.