Kursplan för läsåret 2002/2003
UTVECKLINGSMETODIKMMK040
Product Development and Design Methodology

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Kursansvarig: Prof. Robert Bjärnemo. Rekommenderade förkunskaper: Kunskaper motsvarande grundläggande basblocket i civilingenjörsutbildning M. Prestationsbedömning: Godkända projektarbeten poängsätts i intervallet 10 - 20 poäng. Alla gruppmedlemmarna erhåller den för respektive projektarbete uppnådda poängen. Utöver de två obligatoriska projekten ingår också en skriftlig tentamen, för vilken 10 - 20 poäng erhålls vid godkänt resultat. Webbsida: http://www.mkon.lth.se.

Mål
Kursen skall ge grundläggande kunskaper om strategier, begrepp och metodik vid produktförnyelse och produktutveckling. Vidare skall kursen ge grundläggande kunskaper i konstruktionsmetodik, i form av procedurer, metoder och tekniker som utnyttjas i metodiskt/systematiskt konstruktionsarbete. Speciellt behandlas metoder och tekniker för analys och utvärdering av en produkts miljöpåverkan.

Innehåll
Det inledande projektet, ett produktförnyelseprojekt, utförs i samverkan med ett industriföretag. Arbetet utförs i grupper om 3-5 teknologer per grupp. Följande projekt, omfattande konstruktionsprocessens principkonstruktionsfas, utgör en direkt fortsättning på i produktförnyelseprojektet framtaget produktförslag och utförs också i grupp. Varje projektarbete redovisas i form av en rapport - gemensam för hela gruppen.

Litteratur
Kurskompendier i Produktförnyelse, avdelningen för maskinkonstruktion, LTH, 2000. Ulrich, K. och Eppinger, S., Product Design and Development, McGraw-Hill International Editions, 2nd ed., 2000.Wilson, Jenny: Analys- och utvärderingsmetoder för miljöaspekter i produktutvecklingsprocessen, avdelningen för maskinkonstruktion, LTH, 2000.


Utvecklingsmetodik / Projekt 10101

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: M3PU. Valfri för: M4. Kursansvarig: T f prof Robert Bjärnemo. Prestationsbedömning: Efter presentationen av projektarbetets resultat, ska varje grupp genomföra en självvärdering av uppnått arbetsresultat. Detta sker genom att gruppen bedömer vart och ett av de i projektet ingående momenten med avseende på hur väl arbetet utförts samtidigt som de, genom utnyttjandet av ett vikttal, anger detta moments betydelse för helhetsresultatet. Gruppens självvärdering överprövas av ansvarig lärare. Denna överprövning av resultatet diskuteras med gruppen, varefter slutbetyg sätts. Varje gruppdeltagare erhåller det för gruppen uppnådda resultatet.

Innehåll
Produktförnyelseprojekt utförs i samverkan med ett industriföretag. Projektet görs i grupp om 3-5 teknologer och redovisas i en rapport.


Utvecklingsmetodik / Projekt 20201

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: M3PU. Valfri för: M4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Per-Erik Andersson. Prestationsbedömning: Efter presentationen av projektarbetets resultat, ska varje grupp genomföra en självvärdering av uppnått arbetsresultat. Detta sker genom att gruppen bedömer vart och ett av de i projektet ingående momenten med avseende på hur väl arbetet utförts samtidigt som de, genom utnyttjandet av ett vikttal, anger detta moments betydelse för helhetsresultatet. Gruppens självvärdering överprövas av ansvarig lärare. Denna överprövning av resultatet diskuteras med gruppen, varefter slutbetyg sätts. Varje gruppdeltagare erhåller det för gruppen uppnådda resultatet.

Innehåll
Konstruktionsprocessens principkonstruktionsfas utförs i grupp. Redovisas i en rapport.


Utvecklingsmetodik / Tentamen0301

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: M3PU. Valfri för: M4. Kursansvarig: Tf prof. Robert Bjärnemo. Prestationsbedömning: Traditionell skriftlig tentamen.

Mål
Målet är att kontrollera kursdeltagarens kunskaper om de procedurer, metoder, tekniker och terminologi som förmedlats under kursens gång.

Innehåll
Tentamen innefattar alla moment.