Kursplan för läsåret 2002/2003
RITTEKNIK/DATORSTÖDD RITNINGMMK010
Manual and Computer Aided Drafting in Mechanical Engineering

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M1. Kursansvarig: Prof. Robert Bjärnemo. Prestationsbedömning: Kursens tre moment bedöms enligt följande: Skissning: En obligatorisk inlämningsuppgift skall, förutom skriftlig tentamen, vara godkänd. Det vid godkänd tentamen erhållna betyget (max 6) viktas vid sammanställningen av slutbetyget med en faktor 0,15. Maskinritning: Teorikunskaperna kan tenteras antingen i form av fyra stycken duggor eller vid ett tillfälle i form av ett teoriprov på hela kursavsnittet. En obligatorisk övningsuppgift skall även lämnas in och vara godkänd. Resultatet på teoridelen viktas in i slutbetyget med faktorn 0,35. Datorstödd ritning: Provet består i att göra en 3D-modell av en produkt eller produktdel, samt baserat på denna modell en komplett maskinritning. Dessutom skall en obligatorisk övningsuppgift lämnas in och vara godkänd. Ritprovet viktas med faktorn 0,50 i slutbetyget. För erhållande av slutbetyg krävs godkända kursmoment. Slutbetyget erhålles som heltalsdelen av summan av de viktade delresultat som erhålles för respektive kursmoment, dock kan maximalt betyget 5 erhållas. Webbsida: http://www.mkon.lth.se.

Mål
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om skissning, maskinritning och om hur ritningar framställs såväl manuellt som med datorstöd. Kursen skall även ge grundläggande kunskaper i tekniker och hjälpmedel för att visuellt åskådliggöra och presentera tekniska idéer.

Innehåll
I kursen avhandlas följande kursmoment: skissning, maskinritning samt datorstödd 3D-modellering och ritningsframställning.

Litteratur
Taavola, Karl: Ritteknik, 2000 Faktabok 3e uppl 1998, Athena lär. Andersson, Peder: Kompendium i skissningsteknik, avdelningen för maskinkonstruktion, 2001.
Datorstödd ritning: Övningsuppgifter inklusive anvisningar delas ut vid respektive kursvecka.