Kursplan för läsåret 2002/2003
SPRÅK OCH GRAFISK DESIGNMMH670
Multimedia Design

Antal poäng: 8. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IMM2. Kursansvarig: Kenneth Holmqvist, kenneth.holmqvist@fil.lu.se. Prestationsbedömning: Skriftlig hemtentamen. För slutbetyg fordras godkända övningar.

Mål
Studenten skall under kursen tillägna sig kunskaper om de viktigaste aspekterna av berättande, språk och språklig presentation och kunna tillämpa dessa i multimediapresentationer. Studenten erhåller kännedom om den språkliga och visuella perceptionens likheter och skillnader samt deras tillämpningar inom multimediadesign, bildbeskrivning, ögonrörelsemätning och ögonstyrda gränssnitt. Studenten får färdigheter i omvandling av manuskript till typografisk sats samt i design av en manual eller ett hjälpsystem - även språkligt - med hänsyn tagen till användarens olika behov.

Innehåll
· Multimodalitet
Multimodalitet
Ögonrörelsemätning
Uppmärksamhet och Non-command interfaces
· Manualer och hjälpsystem
Dokumentation som ett multimediasystem
Användarperspektiv
· Grafisk design
Typografi
Layout
· Språk
Kognitiv semantik och metaforer
Pragmatik och retorik
Narratologi
Reklam
Praktisk svenska i manualer och hjälpsystem

Litteratur
Bringhurst, R: The Elements of Typographic Style, Hartley & Marks 1997.
Hellmark, C: Typografisk handbok, 3e upplagan, Ordfront 1993, s 51-85, ISBN 91-7324-445-7.
Mullet, K & Sano, D: Designing Visual Interfaces, Communication oriented techniques, SunSoft Press, A Prentice Hall Title 1995, ISBN 0-13-303389-9, kap 6: Image and Representation, s 169-211.
Ett urval kompendier.