Kursplan för läsåret 2002/2003
MÄNNISKA - MEDIA - INTERAKTIONMMH630
Man - Media - Interaction

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IMM1. Kursansvarig: Annika Wallin, annika.wallin@lucs.lu.se. Prestationsbedömning: Muntlig redovisning av grupprojekt, projektarbete samt skriftlig hemtentamen. För slutbetyg fordras även godkända övningsuppgifter.

Mål
Kursen ger studenterna förståelse av och kunskaper i tillämpning av ett antal användarcentrerade designtekniker. Som del av det användarcentrerade designperspektivet ingår kunskap om den mänskliga kognitionen samt en kommunikationsinriktad grafisk design.

Som del av det användarcentrerade designperspektivet ingår kunskap om den
mänskliga kognitionen, förhållandet till den fysikaliska verkligheten samt
en kommunikationsinriktad grafisk design.

Innehåll
· Användarcentrerad designteknik
Prototypteknik
Scenarion
Användartestning
· Användning och användarens kognition
Användarbarhetsanalys med sjustegsmodellen och "gulfs"
Konceptuella modeller
Error
· Funktionell grafisk form
Enkelhet och elegans
Visuell struktur och organisation
Grid, modul och program
· Slutprojekt
Ett längre grupparbete som integrerar och repeterar kursens teoretiska och praktiska moment.

Litteratur
Mullet, K & Sano, D: Designing Visual Interfaces, SunSoft Press/Prentice Hall 1995, Englewood Cliffs, NJ, ISBN 0-13-303389-9.
Norman, D A: The Design of Everyday Things, Basic Books, New York 1998, ISBN 0-262-64037-6.
Samt ett kompendium med ett urval av uppsatser.