Kursplan för läsåret 2002/2003
TRANSMISSIONER, DYNAMIKMME080
Transmissions, Dynamics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: M3. Kursansvarig: Universitetslektor Lars Vedmar. Rekommenderade förkunskaper: MME021 tribologi AK och MME031 transmissioner AK. Prestationsbedömning: Obligatorisk konstruktions-/beräkningsuppgift. För deltagande i tentamen fordras att den obligatoriska konstruktionsuppgiften fullgjorts. Skriftlig tentamen. För betyg 3, 4 och 5 krävs 40, 60 resp 80% rätt på tentamen. Övrigt: Endast en av kurserna MME010 och MME080 får ingå i examen.

Mål
Kursen ger detaljerad insikt i hur svängningar i transmissionselement beräknas.

Innehåll
Böj- och torsionskritiska varvtal. Dynamiska krafter i kugg- och kedjeväxlar. Dynamiska krafter i kammekanismer.

Litteratur
Vedmar, L.: Transmissioner.