Kursplan för läsåret 2002/2003
TRIBOLOGI, FKMME050
Tribology, Advanced Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: M3. Kursansvarig: Prof Bo Jacobson. Rekommenderade förkunskaper: MME021 tribologi AK och MME031 transmissioner AK. Prestationsbedömning: Obligatorisk konstruktions-/beräkningsuppgift. För deltagande i tentamen fordras att den obligatoriska konstruktionsuppgiften fullgjorts. Skriftlig tentamen. För betyg 3, 4 och 5 krävs 40, 60 resp 80% rätt på tentamen.

Mål
Kursen ger detaljerad insikt i smorda belastade ytors tribologiska egenskaper samt hur smörjmedel och ytor samverkar i lagringar och tätningar.

Innehåll
Avancerad hydrodynamisk och elastohydrodynamisk smörjteori. Solidifieringsteorin. Smörjmedelsreologi och kompression. Läpptätningar och deras funktioner. Avancerad teori för beröring enligt Hertz.

Litteratur
Jacobson, Bo; Tribologi FK.