Kursplan för läsåret 2002/2003
TRIBOLOGI AKMME021
Tribology, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M2. Kursansvarig: Prof Bo Jacobson. Förkunskapskrav: 3 av 4 delkurser av FMA012 Matematik AK. Rekommenderade förkunskaper: FME051 Mekanik och FHL013 Hållfasthetslära. Prestationsbedömning: Obligatoriska konstruktions-/beräkningsuppgifter. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska konstruktionsuppgifterna fullgjorts. Skriftlig tentamen. För betyg 3, 4 och 5 krävs 40, 60 resp 80% rätt på tentamen.

Mål
Kursen ger insikt i samverkande ytors tribologi samt hur rullningslager och glidlager dimensioneras.

Innehåll
Axial- och radialglidlager. Hydrostatiska lager. Gassmorda lager. Smörjmedel. Hydrodynamisk vätskefilmsteori för glid- och rullningsrörelse. Glidlager av olika typer. Kul- och rullagerteori. Hertz' teori för beröring. Rullningslagerberäkningar och dimensionering. Spiralspårslager. Vibrerande gaslager. Blandfilmssmörjning, gränsskiktssmörjning. Fasta smörjmedel. Slitage.

Litteratur
Jacobson, Bo: Tribologi AK. Jacobson, Bo: Exempelsamling Tribologi AK