Kursplan för läsåret 2002/2003
INDUSTRIELL EKONOMI OCH PROJEKTLEDNINGMIO680
Managerial Economics and Project Management

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Ingela Elofsson, ingela.elofsson@iml.lth.se. Prestationsbedömning: Slutbetyg sätts som medelvärdet av de två delkurserna. Övrigt: Kursen indelas i delkurser Industriell ekonomi och Projektledning.

Mål
Kursen ger en orientering om företagets ekonomistyrning samt förmåga att identifiera, beskriva och lösa ekonomiska problem. Kursen skapar förutsättningar för att integrera ekonomiska aspekter i tillämpade tekniska ämnen och förmåga att planera, driva och genomföra projekt.

Innehåll
.I delkursen industriell ekonomi ingår följande moment: Företagets affärsidé och organisation. Marknadsföring. Produktkalkylering och lönsamhetsbedömning. Investeringskalkylering. Ekonomisk redovisning och räkenskapsanalys. Finansiering och budgetering.

I delkursen projektledning ingår följande moment: Projekt som arbetsform och projektmodeller, projektinitiering och –etablering, projektmål, kravspecifikation och projektspecifikation, processutveckling inkl. planering, projektorganisation och ledarskap, projektets ekonomi och styrning, kommunikation och dokumentation, designskeden och resultatverifiering, projektinförande och –avslut och projektrevision

Litteratur
.Olsson, J& Skärvad, P H: Företagsekonomi 99, Liber 1997, ISBN 91-47-04159-5.
Möller, J: Övningar i industriell ekonomi, Liber 1998, ISBN 91-23-01718-X.
Archibald, Russel: Managing High-Technology Programs and Projects, J Wiley&Sons Inc, ISBN 0-471-51327-X.
Christensen S och Kreiner K: Projektledning - Att leda och lära i en ofullkomlig värld, Academia Adacta 1998, ISBN 91-973200-0-5.
Programvaruutveckling för stora system. Kompendium 1. Projekthandledning. Institutionen för Telekommunikationssystem, LTH
Kursmaterial från institutionen.


Industriell ekonomi och projektledning / Industriell ekonomi0199

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IDA2, IPV2. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och gruppuppgift.

Mål
Delkursen ger en orientering om företagets ekonomistyrning samt förmåga att identifiera, beskriva och lösa ekonomiska problem. Kursen skapar förutsättningar för att integrera ekonomiska aspekter i tillämpade tekniska ämnen.

Innehåll
I delkursen ingår följande moment: Företagets affärsidé och organisation. Marknadsföring. Produktkalkylering och lönsamhetsbedömning. Investeringskalkylering. Ekonomisk redovisning och räkenskapsanalys. Finansiering och budgetering.

Litteratur
Olsson, J& Skärvad, P H: Företagsekonomi 99, Liber 1997, ISBN 91-47-04159-5.
Möller, J: Övningar i industriell ekonomi, Liber 1998, ISBN 91-23-01718-X.


Industriell ekonomi och projektledning / Projektledning0299

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IDA2, IPV2. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och gruppuppgift. Övrigt: Biträdande lärare Bertil I Nilsson, e-post: Bertil.Nilsson@iml.lth.se. Obligatorisk närvaro på övningar (ej handledning).

Mål
Delkursen ger förståelse för projektprocessen i sin helhet och nyttan av arbetsformen, insikt i iterativa aktivitetskedjor och handlag i start, styrning och avslutning av projekt.

Innehåll
Projektledning ingår följande moment: projekt som arbetsform och projektmodeller, projektinitiering och –etablering, projektmål, kravspecifikation och projektspecifikation, processutveckling inkl. planering, projektorganisation och ledarskap, projektets ekonomi och styrning, kommunikation och dokumentation, designskeden och resultatverifiering, projektinförande och –avslut och projektrevision

Litteratur

Kursmaterial från institutionen