Kursplan för läsåret 2002/2003
MARKNADSFÖRING OCH EKONOMIMIO670
Marketing and Economy

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Kursansvarig: Ingela Elofsson, ingela.elofsson@iml.lth.se. Förkunskapskrav: Se delkurs Marknadsföring. Prestationsbedömning: Som slutbetyg erhålls medelvärdet av delbetygen på delkurserna. Övrigt: Kursen indelas i delkurserna Industriell ekonomi och Marknadsföring.

Mål
Industriell ekonomi ger en orientering om företagets ekonomistyrning samt förmåga att identifiera, beskriva och lösa ekonomiska problem. Marknadsföring ger fördjupad kunskap i marknadsföring. Teoretiska och praktiska föreställningsramar, begrepp, metoder och tekniker diskuteras och praktiseras. Slutmålet är att skapa en god bas i ämnet för att komplettera och utveckla multimediaingenjörens övriga kompetensområden.


Marknadsföring och ekonomi / Industriell ekonomi0199

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IMM3. Prestationsbedömning: Praktikfall samt skriftlig tentamen.

Mål
Delkurs ger en orientering om företagets ekonomistyrning samt förmåga att identifiera, beskriva och lösa ekonomiska problem. Delkursen skapar förutsättningar för att integrera ekonomiska aspekter i tillämpade tekniska ämnen.

Innehåll
I kursen ingår följande moment:
- Företagets affärsidé och organisation
- Marknadsföring
- Produktkalkylering och lönsamhetsbedömning
- Investeringskalkylering
- Ekonomisk redovisning och räkenskapsanalys
- Finansiering och budgetering

Litteratur
Olsson, J & Skärvad, PH: Företagsekonomi 99, Liber 1997, ISBN 91-47-04159-5.
Möller, J: Övningar i industriell ekonomi, Liber 1998, ISBN 91-23-01718-X.


Marknadsföring och ekonomi / Marknadsföring0299

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IMM3. Förkunskapskrav: Obligatoriska moment i delkurs Industriell ekonomi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Obligatoriska lektionspraktikfall.

Mål
Delkursen ger fördjupad kunskap i marknadsföring. Teoretiska och praktiska föreställningsramar, begrepp, metoder och tekniker diskuteras och praktiseras. Slutmålet är att skapa en god bas i ämnet för att komplettera och utveckla multimediaingenjörens övriga kompetensområden.

Innehåll
Kursen innehåller marknadsföringens "olika skolor" – en helhetsbild, industriell- och konsumentmarknadsföring, målgruppen och analys av "de 6 O:na", marknadsföringsprocessen, affären och värdeskapande processen: marknadsföringens utgångspunkt, nyckeltermer och redskap, marknadsplanering, marknadsfunktionens organisation samt industriell marknadsföring.

Litteratur
Asplund: Kurskompendium LTH/HBG 99.
Kotler, P & Armstromg, G: Marketing, An introduction, Prentice-Hall 1999, ISBN 0-13-012771-X.