Kursplan för läsåret 2002/2003
STYRNING OCH LEDNING AV PRODUKTIONSSYSTEMMIO660
Production and Operations Management

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IP3. Kursansvarig: Univ adjunkt Bengt Horndahl, bengt.horndahl@iml.lth.se. Förkunskapskrav: MMT613 Tillverkningssystem, MMT660 Tillverkningsmetoder, MIO665 Företagsekonomi, MTT620 Materialadministration och logistik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.iml.lth.se/pm/Education.

Mål
Kursen skall ge kunskap om strategier för att möta framtagna produktions-, logistik-, ekonomi- och kundkrav. Kursen introducerar och ger kunskap om olika beslutsteorier som kan användas för att optimera produktionssystemet.

Innehåll
Kursen avser att öka deltagarnas förmåga att framgångsrikt ta sig an utmaningar på en mer konkurrensutsatt marknad. Detta förutsätter en ökad förståelse för och acceptans att konkurrera med de mest framgångsrika företagen innebär att företaget använder alla sina resurser på det mest effektiva sättet. Dessa resurser, inkl. produktionsresurserna, måste därför integreras och fokuseras på ett sätt så att de på bästa sätt understödjer företagets affärsidé. Kursen behandlar 1) produktionens roll i företagets inre och yttre effektivitet. 2) olika sätt att skapa effektiv och konkurrenskraftig produktion. 3) olika kvantitativa metoder för styrning och uppföljning av produktion.

Litteratur
Hamid, N & Russel, R: Production and Operations Management. Total Quality and Responsivness, Mc Graw-Hill 1995, International edition, ISBN 0-07-113528-6.