Kursplan för läsåret 2002/2003
STYRNING AV PRODUKTUTVECKLING OCH PRODUKTIONMIO330
Management of Product Development and Production

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I4PEL. Valfri för: I3IE, INEK4. Kursansvarig: Universitetslektor Bertil I Nilsson, Bertil.Nilsson@iml.lth.se. Förkunskapskrav: MIO012 Industriell ekonomi AK eller motsvarande, MIO022 Företagsorganisation samt MIO030 Material och produktionsstyrning. Rekommenderade förkunskaper: MIO051 Produktionsledning eller motsvarande, MIO060 Kvalitets- och underhållsstyrning, MIO040 Industriell ekonomi FK och MIO140 Finansiell ekonomi. Prestationsbedömning: Betyg ges på varje projekt. Slutbetyg utgör en vägning av betygen på projekten. Webbsida: http://www.iml.lth.se/pm/Education.

Mål
Kursens mål är att öka teknologernas förmåga att strukturera och leda ingenjörsorienterade projekt och ska ge deltagarna
1. kunskaper i projektledning med dess olika aspekter. Det inkluderar problemanalys, målformulering, planering, styrning och ledning av projekt.
2. en teoretisk introduktion till produktutveckling
3. förmåga att genomföra projekt genom tillämpningsprojekt i produktutveckling och material- och produktionsstyrning.

Innehåll
Projektledning utgör ett övergripande tema och kompletterar det moment i projektstyrning som läses i kursen produktionsledning. I kursen ska två mindre projekt genomföras, varav ett i produktutveckling och ett i produktionsstyrning. Projektledning behandlar olika typer av projekt, projektorganisation, teamarbete, projektledarens roll och projektet som en del i företagets affärsutveckling. Produktutveckling och hjälpmedel vid produktkonstruktion läses som teori och tillämpas genom projektet i produktutveckling. Produktutvecklingens roll i företaget behandlas integrerat i projektet och som delmoment i projektledningsavsnittet. I det andra projektet, produktionsstyrning, tillämpas det teoretiska stoffet från tidigare kurser. Val av MPS-system är beroende på den aktuella produktionsmiljön och de krav eller kriterier som prioriteras. Inom ramen för projektet ska teknologen konfronteras med dessa problemställningar i verklighetsnära situationer, analysera lämpliga metoder relativt situationen, utveckla och föreslå lämplig metod. Produktionsstyrningens roll i företaget behandlas integrerat med delmomentet projektledning.

Litteratur
Produktutveckling: Ulrich, K.T. & Eppinger, S.D., Product Design and Development, McGraw-Hill International edition, 2000.
Projektledning: Cleland, D., Project Management, strategic design and implementation, McGraw-Hill, 1999. Christensen, S. & Kreiner, K., Projektledning - att leda och lära i en ofullkomlig värld, Academia Adacta, 1998.