Kursplan för läsåret 2002/2003
FINANSIELL EKONOMIMIO140
Financial Management

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I3, INEK4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Paul Björnsson, Paul.Bjornsson@iml.lth.se. Förkunskapskrav: MIO040 Industriell ekonomi FK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen eller fullgjorda obligatoriska uppgifter. Obligatoriska moment: laborationer. Webbsida: http://www.iml.lth.se/pm/Education.

Mål
Kursen skall ge förståelse för industriföretagets omvärld och färdighet i ekonomisk analys av industriella problem.

Innehåll
Kursen innehåller avsnitt om produktionsfunktioner och produktivitetsmått, konkurrensformer och varumarknader, kostnadsteori, ABC-kalkylers användning och utformning, investeringskedjor och avskrivningar, prisbildning och instrument på finansiella marknader samt optionsteori för investeringskalkyler. På vissa avsnitt ges laborationer och obligatoriska praktikfall, vilka kan påverka betygsättningen.

Litteratur
Brealey & Mayers: The Principels of Corporate Finance, 6:e upplagan, McGraw-Hill.