Kursplan för läsåret 2002/2003
LEDNING AV PRODUKTION OCH TEKNIKUTVECKLINGMIO131
Production Management and Development

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I4PEL. Valfri för: I3IE, INEK4. Kursansvarig: Docent Ingvar Persson, Ingvar.Persson@iml.lth.se. Förkunskapskrav: Industriell ekonomi (minst 3p), MIO030 Material- och produktionsstyrning samt MIO022 Företagsorganisation. Kursen ska läsas samtidigt med (eller efter) kursen Styrning av Produktutveckling och produktion, 6p. Rekommenderade förkunskaper: MAM026 Arbetsorganisation samt ytterligare en av kurserna MIO040 Industriell ekonomi FK eller MIO071 Ekonomi & handel. Obligatoriska praktikfall. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Poängsumman av tentamen och praktikfall bestämmer slutbetyget. För att få tentera krävs godkända praktikfall. Webbsida: http://www.iml.lth.se.

Mål
Kursens målsättning är att fördjupa förståelsen för produktionens och teknologins roll i företaget.

Innehåll
I industriföretagen blir beroendeförhållandet mellan produktionen och företagets egen produktutveckling allt starkare liksom relationerna till leverantörernas och kundernas delsystem. Begreppet "produktionsstrategi" har blivit viktigt. Det behandlas såväl i ett "perspektiv utifrån", dvs hur produktionen stöder företagets strategi, och i ett "perspektiv inifrån", dvs utformning av produktionens delsystem för att förverkliga och utveckla produktionsstrategin. Produktionsdelen behandlar produktionsstrategier, kapacitetsutveckling, köpa-tillverka problematiken och "mager produktion".

Litteratur
Hill, T. Manufacturing Strategy, text and cases, Palgrave, 2000. Kompendium (Samtlig kurslitteratur kan ersättas enligt anvisningar vid kursstart.).