Kursplan för läsåret 2002/2003
RISKEKONOMIMIO120
Economic Models for Risk Management

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: RH4. Kursansvarig: Univ adjunkt Paul Björnsson. Förkunskapskrav: VBR180 Riskanalysmetoder, FMS065 Statistiska metoder för säkerhetsanalys, MIO012 Industriell ekonomi AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatorisk inlämningsuppgift. Webbsida: http://www.tlog.lth.se.

Mål
Målet med kursen är att ge kunskaper i ekonomisk teori och dess tillämpningar samt att skapa förutsättningar för kunna hantera ekonomiska modeller i samband risk och osäkerhet. Tillämpningsområden är i första hand investeringskalkylering, livscykelkostnadsanalys (LCC) och problem förknippade med val under risk och osäkerhet, exempelvis försäkringar.

Innehåll
Hantering av risker i tekniska och ekonomiska system både ur företags- och samhällsperspektiv. Riskreduktion, riskhantering i ekonomiska underlag, effektiv riskhantering, diversifiering/hedging/försäkring. Riskaversion och principal/agent problematik. Ekonomisk värdering av risk i investeringskalkyl och samhällsekonomisk analys.

Litteratur
Nilsson, S.Å. & Persson, I.: Investeringsbedömning, Liber 1999.
Doherty, N.: Integrated Risk Management: Techniques and Strategies for Managing Corporate Risk, McGraw-Hill Professional Publishing, 2000.
Mattsson, B.: Riskhantering vid skydd mot olyckor - problemlösning och beslutsfattande, Räddningsverket, Karlstad, 2000.
Gustafsson, S (red): Säkra företagets flöden, Tryckindustri AB, Solna, 1999 (ev ändring).
Kompendium och artiklar.