Kursplan för läsåret 2002/2003
TEKNOLOGISTRATEGIERMIO090
Technology Strategies

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I4MF. Valfri för: I3IE, INEK4. Kursansvarig: Univ lektor Carl-Johan Asplund. Rekommenderade förkunskaper: MIO012 Industriell ekonomi AK, MIO022 Företagsorganisation samt MIO071 Ekonomi och handel. Prestationsbedömning: Kursen examineras genom: 1) en skriftlig begreppstentamen, 2) praktikfallslösningar (2-3 stycken) samt 3) en utvärdering av ett FoU-projekt på ett företag. Webbsida: http://www.iml.lth.se/pm/Education.

Mål
Företagandet har blivit alltmer komplext och det ställs stora krav på att företagen fattar rätt strategiska beslut allt snabbare. För att på bästa vis förbereda teknologerna på denna komplexa miljö, och i synnerhet den teknologiska, syftar denna kurs till att ge teknologerna; 1) en bred bild av tekniska förändringsprocesser och 2) dess implikation för formulerandet av företagens strategier. Kursen fokuserar främst på innovationsskedet i företag där höga krav på framsynthet är nödvändigt för att uppnå varaktiga konkurrensfördelar.

Innehåll
I. Teknisk förändring: mönster och modeller
Kursmomentets syfte är att ge teknologerna en bred bild av tekniska förändringsprocesser och dess implikationer för företagens strategier. Vi diskuterar produkt- och teknologicykelmodeller av innovationsprocesser, samt evolutionära modeller av teknoekonomisk utveckling (teknologiska paradigm och regimer). Vi betonar samband mellan förändringar i (a) teknologins kunskapsbas och produktutvecklingsprocessernas karaktär och (b) företagsstrategier och industriella strukturförändringar.
II. Teknisk framsyn
Utveckling av långsiktiga teknologistrategier oundvikligen bygger på antaganden om framtida teknologiska trender. Kan dessa antaganden göras mera realistiska genom tillämpning av formaliserade metoder? Vilka tidshorisonter är lämpliga? Vi gör en systematisk genomgång av både kvantitativa och kvalitativa metoder (inkl. scenariokonstruktion) för teknisk framsyn och teknikvärdering. Speciell vikt fästes vid integrering av teknisk framsyn i företagets beslutsprocesser och FoU-planering.
III. Strategiska beslut
Detta delmoment fokuserar främst på strategiska överväganden som företagsledningar bör innefatta i sin beslutsprocess för att formulera sin strategi. Det kan t ex gälla att besluta om nya produkter, tjänster och system. Det kan även gälla att vidareutveckla de befintliga för att på ett bättre sätt än nu möta förändrade krav från marknaden. Vi diskuterar här sex olika beslutsövervägande som syftar till att kvalitetssäkra strategiska beslut i företag.
IV. Intellektuellt kapital
I såväl företags- som forskarvärlden talas det mer och mer att vi går in i en kunskapsekonomi där det s k intellektuella kapitalet får en alltmer framträdande roll. I detta kursmoment diskuterar vi hur vi grundläggande kan förstå detta "kapital". En indelning som har gjorts är en uppdelning i det finansiella, individuella samt det strukturella kapitalet. Vi gör här en närmare precisering av dessa olika kapitaltyper och visar på dess koppling till företagets strategiska utveckling.

Litteratur
Matheson, D and Matheson, J. The smart organization: Creating value through strategic R & D. Harvard Business School Press, 1998. Stankiewicz, R. Artikelkompendium avseende kursmoment 1 och 2. Forskningspolitiska institutionen, Lund 0001.