Kursplan för läsåret 2002/2003
EKONOMI OCH HANDELMIO071
Economics and Trade

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I2, M4PS. Valfri för: M4. Kursansvarig: Docent Ingvar Persson, Ingvar.Persson@iml.lth.se. Förkunskapskrav: Industriell ekonomi (minst 3 p). Prestationsbedömning: Examination sker genom skriftlig tentamen på den i kursen ingående litteraturen och det vid undervisningstillfällena meddelade stoffet. Obligatoriskt moment: företagsspel. Webbsida: http://www.iml.lth.se/pm/Education. Övrigt: Kursen får inte ingå i examen samtidigt med kursen MIO350 Ekonomi och handel för TM eller MIO201 Företagsadministration och företagsplanering.

Mål
Kursen ska ge deltagarna insikt om svenskt näringsliv och dess relation till förhållandena på den internationella arenan. Ett företagsspel ska ge deltagarna värdefull insikt i den problematik som företagsledare ställs inför, och därigenom också aktivera och integrera stoff från tidigare studier.

Innehåll
Kursen omfattar två huvudmoment. 1) Svensk ekonomi, en orientering om uppbyggnaden av svenskt näringsliv sett ur olika perspektiv. Global ekonomi, den svenska ekonomin sätts in i världsekonomin. En övergripande analys av svenskt näringsliv i ett internationellt perspektiv. Sveriges exportberoende exponeras. 2) Företagsspel som ger teknologen möjlighet att relatera kunskaperna som förmedlas i de olika inriktningsobligatoriska kurserna till ett så verklighetsnära fall.

Litteratur
Knox, P. & Agnew, J.: The Geography of the World Economy. Sölvell, Ö.: Advantage Sweden. Kompendier.